Jack Rudd 0 - 1 Jeremy Menadue

Somerset v Cornwall 2014, Bd.1