Theo Slade v John Stephens

Cornwall v Devon, 2014/15 (Bd.2)