Jeremy Menadue v Alan Brusey

British Championship 2014, Rd.10